วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตังโปรเเกรม

              
คริกที่โปรแกรมCCleaner 3.11

คริกที่  OK

                                                                    คริกที่NEXT>
                                

                                                      คริกที่ I AGCC

                                                              คริกที่Net>
     
คริก  firish